Czym jest taksa notarialna? Koszty usług notarialnych

Maksymalna taksa notarialna

Notariusz nie może pobrać od nas taksy notarialnej wyższej, niż określają to przepisy prawa. Wysokość maksymalnej taksy określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z 2004 roku. Wysokość taksy oblicza się na podstawie wartości przedmiotu czynności notarialnej. Należy do niej doliczyć 23% podatku VAT. Stawki tegoroczne wynoszą:

 • do 3.000 zł – 100 zł;
 • powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
 • powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
 • powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
 • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
 • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
 • powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

Za niektóre czynności notarialne notariusz pobiera ½ maksymalnej wysokości taksy (np. umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu), ¼ maksymalnej wysokości taksy (np. potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym), lub nawet 1/10 maksymalnej wysokości taksy (np. oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce).

Stała wartość taksy notarialnej

Wspomniane rozporządzenie określa też czynności notarialne, które mają stałą wartość taksy. Poniżej podajemy przykłady najpopularniejszych z nich:

 • umowa majątkowa małżeńska – 400 zł;
 • testament – 50 zł;
 • testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł;
 • pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł;
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł.

Jeśli czynność notarialna dokonywana jest poza kancelarią notarialną, notariusz ma prawo doliczyć do wynagrodzenia 50 zł w porze dziennej (między godziną 8 a 20) j i 100 zł w porze nocnej za każdą godzinę pracy poza kancelarią.