Przygotowanie aktów notarialnych wymaga różnych dokumentów.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, przygotowaliśmy wykaz najważniejszych dokumentów i informacji, które są wymagane przy sporządzaniu aktów notarialnych. Spis ten nie ma charakteru wyczerpującego: obejmuje najczęściej występujące w praktyce umowy i oświadczenia. Ponadto, z uwagi na okoliczności konkretnego przypadku, może zachodzić konieczność przedstawienia dodatkowych, niewymienionych niżej dokumentów.Wszelkich informacji dotyczących planowanej czynności notarialnej oraz dokumentacji koniecznej do jej dokonania uzyskają Państwo w sekretariacie Kancelarii. W rutynowych sprawach udzielamy odpowiedzi również drogą telefoniczną i mailową.

 

Potwierdzenie tożsamości

Każda osoba biorąca udział w czynności notarialnej powinna posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)

 

Podpisanie dokumentów

 

Sposób i czas doręczenia dokumentów do kancelarii.

Wymagane dokumenty należy doręczyć do kancelarii odpowiednio wcześniej przed umówionym terminem dokonania czynności notarialnej (po ustaleniu z sekretariatem).
Do przygotowania projektu aktu notarialnego wystarczające są kopie dokumentów, które można doręczyć osobiście, przesyłką pocztową, kurierską lub drogą elektroniczną.
Oryginały dokumentów powinny zostać przedłożone notariuszowi najpóźniej w dniu zaplanowanej czynności notarialnej.


SPRZEDAŻ/DAROWIZNA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ:

 

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • dane stron,
 • przy sprzedaży – cena, sposób i termin jej zapłaty,
 • przy darowiźnie – wartość rynkowa nieruchomości,
 • termin wydania nieruchomości,
 • w przypadku udzielenia kredytu na zakup lokalu – zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu i umowa kredytowa do wglądu.

 

SPRZEDAŻ/DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 

 • jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prowadzona jest księga wieczysta - numer księgi wieczystej,
 • zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową,
 • podstawa nabycia,
 • dane stron,
 • przy sprzedaży – cena, sposób i termin jej zapłaty,
 • przy darowiźnie – wartość rynkowa prawa do lokalu,
 • termin wydania lokalu,
 • w przypadku udzielenia kredytu na zakup lokalu – zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu i umowa kredytowa do wglądu.

 

SPRZEDAŻ/DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ/PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO:

 

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • wypis z rejestru gruntów, a w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest działka/działki, które będą wydzielane do nowej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, zaś w przypadku, gdy nieruchomość uległa podziałowi ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału,
 • przy sprzedaży zaświadczenie, iż nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu,
 • zwięzły opis zabudowań znajdujących się na gruncie,
 • dane stron, 
 • przy sprzedaży – cena, sposób i termin jej zapłaty,
 • termin wydania nieruchomości,
 • w przypadku udzielenia kredytu na zakup lokalu – zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu i umowa kredytowa do wglądu.

 

USTANOWIENIE HIPOTEKI/SŁUŻEBNOŚCI:

 

 • numer księgi wieczystej,
 • przy ustanawianiu hipoteki – dokument obejmujący w swej treści czynność prawną, z której wynika wierzytelność mająca być zabezpieczona hipotecznie (np. umowa kredytu, pożyczki, sprzedaży itp.),
 • przy ustanawianiu służebności (opcjonalnie) – mapa z zaznaczonym sposobem wykonywania służebności (przebiegiem dojazdu, umiejscowieniem urządzeń przesyłowych itp.).

 

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA USTANAWIAJĄCA ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWĄ:

 

 • odpis skrócony aktu małżeństwa (nie dotyczy intercyz przedmałżeńskich),
 • dane stron.

 

TESTAMENT:

 • dane osób powołanych do spadku (zapisobierców, wykonawcy testamentu, osób obciążonych obowiązkiem wykonania polecenia) – imiona, nazwiska, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia lub numer PESEL,
 • przy testamencie z zapisem windykacyjnym lub zwykłym – opis przedmiotu zapisu (w przypadku nieruchomości – numer księgi wieczystej).

 

PEŁNOMOCNICTWO:

 

 • dane osobowe mocodawcy,
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr PESEL,
  adres zamieszkania),
 • zakres umocowania,
 • przy umocowaniu do zbycia/nabycia/obciążenia lub innej czynności mającej za przedmiot konkretną nieruchomość lub prawo użytkowania wieczystego – numer księgi wieczystej (w przypadku własnościowych spółdzielczych praw do lokali – dane lokalu lub numer księgi wieczystej, jeśli jest prowadzona).

 

PRZYKŁADOWE DOKUMENTY DODATKOWE:

 

 • dokument pełnomocnictwa – jeżeli strona działa przez pełnomocnika,
 • wypis umowy majątkowej małżeńskiej – jeżeli nabywca pozostaje w ustroju rozdzielności majątkowej,
 • uchwała organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności (o ile konieczność jej uzyskania wynika z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych danego podmiotu),
 • dokument wykazujący następstwo prawne (np. wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, odpis postanowienia o przysądzeniu własności, o nabyciu nieruchomości przez zasiedzenie, wypis aktu notarialnego),
 • wypis z rejestru budynków lub kartoteki budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej – w przypadku zamieszczenia w akcie notarialnym wniosku o ujawnienie budynku w księdze wieczystej,
 • decyzja wójta/burmistrza/prezydenta miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości, gdy podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,
 • jeżeli zbywca nabył przedmiot umowy na podstawie dziedziczenia albo zasiedzenia, a po 31.12.2006 roku także na podstawie darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności (współużytkowania wieczystego), zachowku bądź innym tytułem określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, koniecznie będzie przedłożenie zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego, stwierdzającego, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.