Czynności notarialne

 

Świadczymy usługi notarialne w zakresie prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa spółek, a także prawa rodzinnego i opiekuńczego. Czynności notarialne obejmują sporządzanie aktów notarialnych, spisywanie protokołów, sporządzenie aktów poświadczenia dziedziczenia i znacznie więcej. Siedzibę naszej kancelarii zlokalizowano w Słupsku, ale zabezpieczamy interesy klientów z całej Polski.

 

Podpisywanie dokumentów - czynności notarialne

 

Lista czynności notarialnych

Prawo spadkowe:

• spisywanie testamentów
• spisywanie testamentów z zapisem windykacyjnym,
• spisywanie oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
• spisywanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
• otwarcie i ogłoszenie testamentu,
• sporządzanie umów notarialnych o zrzeczeniu dziedziczenia,
• sporządzanie umów notarialnych o dział spadku.

Prawo rodzinne i opiekuńcze:
• sporządzenie umów alimentacyjnych,
• sporządzanie małżeńskich umów majątkowych, tzw. intercyz,
• sporządzanie umów o podział majątku,
• sporządzenie innych rodzajów umów, których skutkiem prawnym są przesunięcia majątkowe.

Prawo spółek:
• sporządzenie aktów założycielskich spółek,
• poświadczenia podpisów w trakcie sprzedaży spółek,
• spisywanie protokołów w zakresie podziałów i łączenia spółek.

Prawo nieruchomości:
• umowy sprzedaży / darowizny / zamiany nieruchomości,
• umowy zniesienia / przeniesienia współwłasności,
• umowy przedwstępne,
• umowy deweloperskie,
• umowy o dożywocie.

Poświadczenia:
• poświadczenia pozostawania przy życiu,
• poświadczenia autentyczności podpisu,
• poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.

Pozostałe czynności:
• protokoły otwarcia strony internetowej,
• pełnomocnictwa,
akty notarialne powstałe w oparciu o wolę stron,
• sporządzanie odpisów dokumentów,
• doręczenia oświadczeń stron,
• protesty weksli i czeków,
• przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych i nie tylko.

 

Obowiązki i prawa notariusza

 

Nasza Kancelaria Notarialna dopełnia z najwyższą starannością obowiązku, jakim jest należyte zabezpieczenie praw i interesów stron oraz innych osób, dla których dokonywane czynności notarialne mogą spowodować skutki prawne.

Udzielamy stronom wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące dokonywanych czynności. Treści aktów notarialnych i wszelkich innych sporządzanych przez nas dokumentów są sformułowane w klarowny i zrozumiały sposób.

Dochowujemy tajemnicy zawodowej, zgodnie z Art. 18. § 1 i 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, który brzmi: „Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza".

Stosujemy się bezwzględnie do postanowienia ustawy mówiącego, że „Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem”.

 

Koszty czynności notarialnych:

 

Wysokość opłat notarialnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Notaiusze na podstawie odrębnych przepisów są płatnikiem opłat sądowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn.