Akty notarialne

Akt notarialny to dokument sporządzony przez notariusza. Polega on na spisaniu woli stron, odczytaniu stronom treści dokumentu oraz potwierdzeniu, że strony podejmują decyzję z własnej woli i są świadome jej skutków prawnych.

Umowy notarialne wymagające potwierdzenia w postaci aktu notarialnego

Niektóre czynności prawne wymagają potwierdzenia w postaci umowy notarialnej pod rygorem nieważności. Do najważniejszych z nich zaliczamy:
• umowy o przeniesieniu własności nieruchomości,
• umowy o przeniesieniu prawa użytkowania wieczystego,
• umowy zbycia spółdzielczego prawa do lokalu własnościowego,
• umowy o dział spadku (jeżeli należy do niego nieruchomość),
• umowy spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich oraz spółek z o. o.

Oryginał aktu notarialnego pozostaje u notariusza. Strony oraz osoby upoważnione otrzymują odpis aktu notarialnego z mocą prawną oryginału.

Pozostałe rodzaje umów notarialnych

Umowy notarialne służą zabezpieczeniu słusznych interesów stron. Można je sporządzić również dla czynności prawnych, które nie wymagają potwierdzenia w postaci aktu. Do takich umów zaliczamy:

• umowy darowizny,
• umowy sprzedaży (z wyłączeniem umów sprzedaży zabytków historycznych, własnościowych lokali spółdzielczych, przedsiębiorstwa lub udziałów w spółce),
• umowy alimentacyjne,
• umowy o użyczeniu samochodu,
• testamenty,
• inne.

Akty i umowy notarialne sporządzamy w siedzibie naszej kancelarii w Słupsku. W sytuacjach szczególnych świadczymy usługi poza siedzibą kancelarii. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.