Jak sporządzić akt notarialny?

 

Akt notarialny to urzędowy dokument, który potwierdza zaistnienie danej czynności prawnej. Jest niezbędny podczas przeniesienia własności nieruchomości, zrzeczenia się dziedziczenia czy nabycia nowego mieszkania.

Jakie dokumenty są wymagane do sporządzenia aktu notarialnego?

Do sporządzenia aktu notarialnego potrzebnych jest kilka dokumentów.

Oprócz dowodów osobistych stron, występujących w akcie notarialnym, w przypadku aktu sprzedaży lub darowizny działki bądź lokalu okazać trzeba:

  • numer księgi wieczystej,
  • dowód kupna nieruchomości,
  • poświadczenie wartości przedmiotu umowy,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uiszczeniu właściwego podatku.

Przed umówieniem się na sporządzenie aktu w naszej kancelarii, zachęcamy do zasięgnięcia informacji u notariusza, jakimi dokumentami należy dysponować.          

Co powinna zawierać treść aktu notarialnego?

Po okazaniu dokumentów notariusz przystępuje do formułowania treści aktu.

Musi znaleźć się w niej dzień, miesiąc, rok oraz miejsce zawarcia aktu notarialnego, a także imię, nazwisko i adres siedziby notariusza.

Kolejne dane to personalia osób, biorących udział w czynności prawnej: imiona i nazwiska ich oraz ich rodziców, razem ze wskazaniem miejsca zamieszkania.

Treść aktu notarialnego zawiera także stwierdzenia z ustawy Prawo o notariacie oraz treści prawne, niezbędne dla przeprowadzanej czynności prawnej. Muszą się w nim znaleźć oświadczenia stron i podpisy wszystkich osób biorących udział w czynności prawnej oraz notariusza.

Dlaczego odczytanie aktu notarialnego jest istotne?

Czynność sporządzania aktu kończy jego głośne odczytanie przez notariusza. Bez odczytania dokument jest nieważny.

Następnie notariusz powinien się upewnić, czy wszystkie osoby zrozumiały akt i czy nie zgłaszają do niego żadnych uwag. Jeśli wszyscy są zgodni co do treści aktu, pada ostateczne stwierdzenie, zamykające całą czynność.

Uznaje się, że dokument odczytano, przyjęto i podpisano.

Zanim klient podpisze akt, zaleca się sprawdzenie, czy jego treść jest zgodna ze stanem faktycznym i czy dane, związane z księgą wieczystą, są poprawnie naniesione.