Notarialne poświadczenie podpisu. Co to takiego?

Jak wygląda poświadczenie podpisu?

Wszystkie zapisy dotyczące poświadczenia podpisu przez notariusza znajdują się w ustawie Prawo o notariacie z 1991 roku. Czynność polega na poświadczeniu własnoręczności podpisu w obecności doświadczonego notariusza lub uznaniu złożonego wcześniej podpisu za własnoręczny. Artykuł 97 tej ustawy wyraźnie mówi, w jaki sposób notariusz może potwierdzić tożsamość danej osoby i co powinna zawierać klauzula legalizacyjna. Takie poświadczenie bezwzględnie musi obejmować datę i miejsce jego sporządzenia, oznaczenie kancelarii, podpis i pieczęć notariusza oraz na wniosek klienta godzinę i minutę poświadczenia. Podpis powinien zostać złożony w obecności notariusza, przy pomocy środka pisarskiego niemożliwego w zmianie lub usunięciu. Na skutek poświadczenia podpisowi na dokumencie nadany zostaje urzędowy charakter, w pozostałym zakresie podpis zachowuje charakter prywatny. Podobne zasady obowiązują w przypadku osób, które nie potrafią lub nie mogą złożyć własnego podpisu. W takich przypadkach podpis zastępuje odcisk palca, którego autentyczność również może stwierdzić notariusz.

Skutki poświadczenia podpisu

Prawo dokładnie określa rodzaje dokumentów, do których wymagane jest potwierdzenie autentyczności podpisu. Może to być pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności prawnej, żądanie opuszczenia lokalu wynajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego, zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zbycie przedsiębiorstwa, poświadczenie wzoru podpisu członków organu osób prawnych oraz dokumenty wymagające wpisu do księgi wieczystej. Poświadczenie podpisu stanowi dodatkową formę zabezpieczenia, nawet przy dokumentach, gdzie nie jest to prawnie wymagane. Może zabezpieczyć na wypadek ewentualnych problemów administracyjnych lub postępowań sądowych związanych z danym dokumentem. Umowa z poświadczeniem podpisu to większa gwarancja nie tylko dla państwa, ale również dla podpisujących ją stron. Dlatego coraz częściej notarialne poświadczenie podpisu dołącza się również do umów sprzedaży samochodów oraz protokołów uzgodnień przyszłych transakcji i pełnomocnictw.