Rola notariusza w procesie zakupu mieszkania

 

Wizyta u notariusza kończy proces zakupu mieszkania.

Jest niezbędna, gdyż przeniesienie własności nieruchomości bez aktu notarialnego jest nieważne.

Notariusz ma obowiązek zweryfikowania przedłożonych dokumentów

Zanim notariusz przystąpi do sporządzania aktu, ma obowiązek potwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności prawnej, a także zbadać wiarygodność przedłożonych mu dokumentów.

Oprócz dowodów osobistych stron są to między innymi:

  • zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym,
  • wypis z rejestru gruntów z wyrysem,
  • odpis księgi wieczystej nieruchomości,
  • zaświadczenie o samodzielności lokali,
  • wyrys z mapy geodezyjnej z naniesionym budynkiem,
  • decyzja zatwierdzająca projekt i zawierająca zgodę na budowę budynku,
  • plany wszystkich kondygnacji budynku według inwentaryzacji powykonawczej budynku.

Notariusz zabezpiecza interesy stron

Jeśli dokumenty nie budzą wątpliwości, urzędnik może przystąpić do sporządzania aktu, jednocześnie czuwając nad zabezpieczeniem praw oraz interesów stron, dla których przeprowadzana czynność powoduje skutki prawne.

Notariusze w naszej kancelarii z należytą starannością dopełnią obowiązku udzielenia stronom niezbędnych wyjaśnień, dotyczących dokonywanej czynności prawnej.

Do obowiązków notariusza należy sporządzenie aktu

Akt notarialny przygotowywany przez notariusza musi być jasny, przejrzysty i czytelny.

Powinien zawierać takie dane jak dzień, miesiąc, rok i miejsce sporządzenia aktu, imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza oraz imiona i miejsce zamieszkania osób fizycznych, biorących udział w akcie notarialnym.

Kolejna jego część to oświadczenia stron oraz stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na końcu dokumentu powinny znaleźć się podpisy osób, biorących udział w akcie, podpis notariusza i wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

Notariusz czuwa nad zapisami w księdze wieczystej

Jeżeli akt notarialny zawiera zmianę prawa ujawnionego w księdze wieczystej lub obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, notariusz jest obowiązany zamieścić w akcie wniosek o dokonanie nowego wpisu w księdze wieczystej.

Rola notariusza w procesie zakupu mieszkania jest zatem kluczowa, a czynność przeniesienia własności nieruchomości bez udziału jego osoby i sporządzonego przez niego aktu będzie nieważna.